کافه دارا

1397/05/19

کافه دارا

سر در ورودی کافه دارا واقع در میدان سلماس تهران